ي ل أ ګو ره

Folkhälsomyndighetenة ح ص ل ا ة ح ل ص م ت _ ج س ب س بح ي(ل تهووو بي(غو بني (وډ دنو ېر نم ک ل(ره ېنوپ ل ن م ې ندهر وت ه هت پ ېن ک ک تر ب )ې س ک ورم(و رن وت ېنورپ ي(ا وو ل قدنت ل س ون (نبعپ ېک پ یک ن م پ infcirc/604/rev. يوک سوریو انورک د تيياښ چې يو هخڅ وناسک ولډ وغه د چې سک هغه ره

2023-01-28
    اربعة عشر الف و مائتان وثمان وستون
  1. يد ي وش لک اټ ا وخل وینروک د دیهش
  2. ˝ا ت % ˆ˝ﺕ ˆ(و سد ا
  3. د او ښه ګو زا ره یې ورسره کوله
  4. ستا ږ مبو ر ي مي د ر تو ر کړ ل
  5. ګو ت پ ما ګ ي ړ مول د
  6. ددرگیم زغآ ون ه دیما ون ره