خار ق

جهت کپی کردن میتوانید از دکمه های Ctrl + C استفاده کنید خار ِ الْ ناط ق م ى في الْ ت ح حاري، و الص غابات و الْ و ن ي لى هات ع ش كْلٍ خاص ِ م د ب ت ع ي و ه ة ،و ي ِ و َ ق م ُ ش ة حاس و حاد ع م ِ س ب لَ ع َّ ل لث و لك ن ، و َ ة سَشىا داثػ حٞخارّ دادضذ: إ ِط 80 ٚى 0 ٍِ حَٞظػأ سَشىا داثػ حٞخارّ ُ٘نذ : إ ِط 80 ذْػ سَشىا داثػ حٞخارّ وقذ : إ ِط 100 ٚى 80 ٍِ : حٞذٗصٟا جذَسلأى ٚيثَىا حَٞقىا ٜٕ . شماره ۳۹ - در مدح اسپهبد: از دل ابدال بگریزد به صد فرسنگ، سنگ

2023-01-31
    العباد المماليك و عباد الاهيته
  1. 01:21
  2. 1 الفاتحة Al-Faatiha
  3. کد محصول
  4. مطالب