ج ل و ان

ـشـ. ـدوا مـ

2022-12-10
    الخط ب يمسحونه
  1. ـز،انــ
  2. معجم
  3. عنوان و نام پديدآور